Kết quả Delaware Multi-Win Lotto

Kết quả mới nhất Thứ Hai, 26 tháng 10, 2020.

 • 5
 • 12
 • 14
 • 15
 • 22
 • 23

Kết quả Delaware Multi-Win Lotto Thứ Sáu, 23 tháng 10, 2020.

 • 2
 • 7
 • 16
 • 18
 • 20
 • 31

Kết quả Delaware Multi-Win Lotto Thứ Tư, 21 tháng 10, 2020.

 • 1
 • 6
 • 9
 • 21
 • 28
 • 30

Vé có thể được mua tại Hoa-kỳ. Hòa đang trên Thứ Hai, Thứ Tư và Thứ Sáu.

Trong Multi-Win Lotto Lựa chọn máy nghe nhạc 6 số giữa 1 - 35.

Multi-Win Lotto được tổ chức bởi Delaware State Lottery. Trang web chinh thưc: www.delottery.com