Kết quả Delaware - Multi-Win Lotto

Kết quả mới nhất Thứ Hai, 6 tháng 4, 2020.

1 6 9 13 16 23

Kết quả Delaware - Multi-Win Lotto Thứ Sáu, 3 tháng 4, 2020.

19 22 23 26 27 29

Kết quả Delaware - Multi-Win Lotto Thứ Tư, 17 tháng 7, 2019.

08 20 23 28 30 31

Vé có thể được mua tại Hoa-kỳ. Hòa đang trên Thứ Hai, Thứ Sáu và Thứ Tư.

Trong Delaware - Multi-Win Lotto Lựa chọn máy nghe nhạc 6 số giữa 1 - 35.

Delaware - Multi-Win Lotto được tổ chức bởi Delaware State Lottery www.delottery.com