Kết quả Gà-tây Sans Topu

Tạm dừng vì vi-rút Corona (COVID-19).

Kết quả mới nhất Thứ Tư, 29 tháng 7, 2020.

 • 11
 • 13
 • 14
 • 32
 • 34
 • 08

Kết quả Gà-tây Sans Topu Thứ Tư, 22 tháng 7, 2020.

 • 06
 • 16
 • 17
 • 25
 • 31
 • 09

Kết quả Gà-tây Sans Topu Thứ Tư, 15 tháng 7, 2020.

 • 02
 • 05
 • 08
 • 15
 • 16
 • 10

Vé có thể được mua tại Gà-tây. Hòa đang trên Thứ Tư.

Trong Gà-tây Sans Topu Lựa chọn máy nghe nhạc 5 số giữa 1 - 34 và 1 số phụ.

Gà-tây Sans Topu được tổ chức bởi Millî Piyango İdaresi . Trang web chinh thưc: www.mpi.gov.tr