Kết quả Gà-tây On Numara

Tạm dừng vì vi-rút Corona (COVID-19).

Kết quả mới nhất Thứ Năm, 30 tháng 7, 2020.

 • 04
 • 05
 • 07
 • 12
 • 17
 • 23
 • 24
 • 30
 • 35
 • 37
 • 40
 • 46
 • 47
 • 49
 • 52
 • 54
 • 60
 • 61
 • 66
 • 70
 • 76
 • 78

Kết quả Gà-tây On Numara Thứ Tư, 29 tháng 7, 2020.

 • 01
 • 04
 • 11
 • 12
 • 14
 • 15
 • 21
 • 36
 • 39
 • 42
 • 48
 • 54
 • 55
 • 57
 • 64
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 77
 • 79

Kết quả Gà-tây On Numara Thứ Ba, 28 tháng 7, 2020.

 • 03
 • 09
 • 11
 • 18
 • 19
 • 25
 • 26
 • 27
 • 34
 • 39
 • 40
 • 41
 • 43
 • 45
 • 49
 • 52
 • 55
 • 65
 • 69
 • 71
 • 74
 • 77

Vé có thể được mua tại Gà-tây. Hòa đang trên Thứ Ba, Thứ Tư và Thứ Năm.

Trong On Numara Lựa chọn máy nghe nhạc 22 số giữa 1 - 80.

On Numara được tổ chức bởi Millî Piyango İdaresi . Trang web chinh thưc: www.mpi.gov.tr