Kết quả Trung Quốc Super Lotto

Kết quả mới nhất Thứ Bảy, 21 tháng 9, 2019.

01 19 23 24 30 04 05

Kết quả Trung Quốc Super Lotto Thứ Tư, 18 tháng 9, 2019.

02 07 08 20 25 08 04

Kết quả Trung Quốc Super Lotto Thứ Hai, 16 tháng 9, 2019.

24 27 28 31 34 03 02

Vé có thể được mua tại Trung quốc. Hòa đang trên Thứ Bảy, Thứ Tư và Thứ Hai.

Trong Trung Quốc Super Lotto Lựa chọn máy nghe nhạc 5 số giữa 1 - 36 và 2 số phụ.